Solutions only

Privacy policy
Izjava o privatnosti društva VESKI d.o.o.

Opće informacije

 • Društvo VESKI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Horvatovac 81, OIB: 99424992262 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

 • Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

 • Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

 • Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte [email protected].

 • Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.veski.hr (dalje u tekstu: Stranica).

 • Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

Načela obrade osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke svojih kupaca i/ili poslovnih partnera i/ili posjetitelja Stranice (dalje u tekstu: Ispitanik) temeljem sljedećih načela zaštite osobnih podataka:

 • Zakonitost, poštenost i transparentnost – pri obradi osobnih podataka Društvo postupa u skladu sa zakonom te omogućava ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka;

 • Ograničenost svrhe – Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su isti prikupljeni;

 • Smanjenje količine podataka – Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

 • Točnost osobnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka obavijesti Voditelja obrade odmah ili u najkraćem roku;

 • Ograničenje pohrane podataka – Društvo osobne podatke ispitanika pohranjuje onoliko dugo koliko je nužno potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga briše iz svih evidencija, odnosno u odnosu na iste primjenjuje anonimizaciju i/ili pseudonimizaciju;

 • Cjelovitost i povjerljivost – Društvo osobne podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Ova Izjava o privatnosti objašnjava:

 • Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;

 • Način na koji Voditelj obrade pribavlja Vaše osobne podatke;

 • Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;

 • Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;

 • S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;

 • Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke.

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje

 • Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

 • Voditelj obrade može prikupljati Vaše osobne podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade, koristite internetsku stranicu Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.

 • Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od Ispitanika uključuju:

  • osobne podatke za identifikaciju: ime (obvezan podatak) i prezime (nije obvezan podatak), tvrtka u kojoj je Ispitanik zaposlen (nije obvezan podatak);
  • podaci za kontakt: e-mail adresa (obvezan podatak);
  • tehničke podatke (broj posjeta stranici) prikupljeni putem kolačića (tzv.cookies);
  • i druge podatke koje Ispitanik možda pruži Voditelju obrade.
 • Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

Način prikupljanja osobnih podataka

 • Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:

  • kao dio poslovnih procesa Društva te za vrijeme ispunjavanja obveza Društva iz ugovora o kupoprodaji proizvoda Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika;
  • za vrijeme praćenja Stranice, uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;
  • kada Ispitanik dostavi informacije tijekom izravne komunikacije s Društvom, uključujući osobnu komunikaciju s osobljem Društva i online komunikaciju putem Stranice ili e-maila.
 • Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.

Svrha i razdoblje čuvanja osobnih podataka

 • Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to kako bi:

  • ispunio svoje obveze iz ugovora o kupoprodaji proizvoda i/ili usluga Društva ili drugih ugovora sklopljenih između Društva i Ispitanika;
  • radi analize i administriranja Stranice, uključujući nadzor upotrebe Stranice;
  • učinio dostupnim podatke koje je zatražio Ispitanik;
  • ispunio bilo koju svoju pravnu obvezu.
 • Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.

A. KUPOPRODAJA PROIZVODA I/ILI USLUGA DRUŠTVA

Voditelj obrade kao prodavatelj obrađuje od Ispitanika sljedeće osobne podatke: ime, prezime, OIB, adresa prebivališta, mjesto, poštanski broj, broj telefona i/ili broj mobilnog telefona i e-mail adresu.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji proizvoda i/ili usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između Društva i Ispitanika od strane Voditelja obrade kao prodavatelja i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva Ispitanika i sporova s Ispitanicima.

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi izvršenja obveza Društva temeljem ugovora o kupoprodaji proizvoda i/ili usluga Društva, moguće je da ćemo morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade se brišu po proteku 5 godina od dana dospijeća plaćanja računa za kupljeni proizvod i/ili uslugu, osim u slučaju da primjerice prema računovodstvenim propisima postoji obveza Voditelja obrade na čuvanje navedenih podataka na dulje razdoblje.

B. KORIŠTENJE STRANICE

Ispitanik korištenjem kontakt obrasca dostupnog na Stranici može Voditelju obrade dostaviti osobne podatke (ime, e-mail adresa – (obvezni podaci), prezime, tvrtka u kojoj je Ispitanik zaposlen (nisu obvezni podaci) te dodatne osobne podatke koje Voditelj obrade ne zahtijeva od Ispitanika) koje Voditelj obrade obrađuje isključivo za svrhe odgovora Ispitaniku na postavljeno pitanje. Napominjemo kako je iz e-mail adrese koju nam dostavljate moguće utvrditi Vaš identitet ukoliko je Vaša e-mail adresa sastavljena od Vašeg imena i prezimena i tvrtke u kojoj ste zaposleni.

Osobne podatke ispitanika dostavljene putem kontakt obrasca nakon odgovora na upit Ispitanika dalje ne obrađujemo niti iste pohranjujemo.

Voditelj obrade, kao pružatelj usluga internetske stranice www.veski.hr u svrhu posjete Stranici, rješavanja problema na i/ili u vezi sa Stranicom, provedbe administracijskih zadataka, obrađuje sljedeće osobne podatke: IP adresa i e-mail adresa.

Ujedno Društvo na stranicama koristi kolačiće (tzv. Cookies) i Google Analytics. Podatke prikupljene putem cookies-a, Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:

 • Otvarate li web poveznice, na Stranici;
 • Posjećujete li i kako posjećujete Stranicu. Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu.

Molimo provjerite našu Obavijest o korištenju kolačića za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju trajno.

C. ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE

Pored svega navedenog, podatke o imenu, prezimenu, OIB-u, adresi prebivališta, mjestu, poštanskom broju, broju telefona i/ili broju mobilnog telefona, e-mail adresi Ispitanika, Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza primjerice s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa ili propisa o zaštiti potrošača.

Osnove za obradu osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • izvršavanje ugovora o kupoprodaji proizvoda i/ili usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između Ispitanika i Društva;
 • legitimni interes Voditelja obrade i to za: pružanje usluge internet Stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između Ispitanika i Društva, radi dijeljenja osobnih podataka s trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti;
 • radi ispunjavanja pravnih obveza Voditelja obrade

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke

Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe (poslovni partneri Voditelja obrade) uključuju:

 • poslovne partnere za izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe;
 • stručne savjetnike i revizore.

Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade ne dozvoljava da Vaši osobni podaci budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju izričitu privolu u tu svrhu.

Zaštita Vaših osobnih podataka

 • Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke.

 • U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.

 • Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Prava ispitanika

 • Podnošenje prigovora - Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika. Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (Zagreb, Horvatovac 81, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: [email protected].

  Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

 • Pravo na pristup - Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.

 • Pravo na ispravak - Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: [email protected] kako bismo ažurirali Vaše podatke.

 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.

 • Pravo na ograničenje obrade - Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
  • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva;
  • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.
 • Pravo na mogućnost prijenosa podataka - Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

  • ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.

 • Ostvarivanje prava - Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se pisanim putem na sljedeću adresu: VESKI d.o.o., Zagreb, Horvatovac 81, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: [email protected].

 • Zlouporaba prava - Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

 • Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Posljedice nedavanja osobnih podataka

 • U slučaju nedavanja Vaših osobnih podataka koje Društvo traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora o kupoprodaji ili drugih ugovora između Društva i ispitanika, ugovor ne može biti sklopljen, budući da Voditelj obrade neće biti u mogućnosti izvršiti ugovor.

 • U slučaju nedavanja Vaših osobnih podataka putem kontakt obrasca nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na Vaš upit.

Povjerljivost podataka trećih osoba

 • Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od Ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranice www.veski.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko internetske stranice www.veski.hr posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

We use cookies to ensure that we give you the best experience. If you continue using this website, we'll assume that you are happy about that.